Polityka prywatności

REGULAMIN / POLITYKA PRYWATNOŚCI
A. Postanowienia ogólne
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Zontek SFEO, ul. Dąbrowskiego 22/306, 40-126 Katowice NIP 6521706987, Pytania należy kierować drogą poczty tradycyjnej lub e-mail: info@sfeo.agency.
2. Osoby zainteresowane kontaktem z Łukasz Zontek SFEO mają możliwość założenia konta na Naszej stronie internetowej za pośrednictwem formularza.
3. Założenie konta odbywa się poprzez formularza rejestracyjnego. Dla wysłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego wymaganym jest podanie: adresu e-mail oraz hasła.
B. Pliki cookies
1. Informacje podstawowe.
1.1. Informujemy, iż wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu.
1.2. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
1.3. Wykorzystujemy także pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
1.3.1.1.1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
1.3.1.1.2. Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
1.3.1.1.3. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
1.3.1.1.4. Disqus (administrator cookies: Disqus Inc. z siedzibą w USA),
1.3.1.1.5. Contact Leader (administrator cookies: Sunrise System sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Polsce).

1.4. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika.
1.5. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu.
1.6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
1.7. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.
1.8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

C. Polityka prywatności
I. Poniższy dokument noszący nazwę „Polityka prywatności” (dalej jako Polityka), sanowi mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO.. (dalej jako Łukasz Zontek SFEO…)
II. Przedmiotowa Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – RODO.
III. Polityka zawiera:
1) opis zasad ochrony danych obowiązujących w Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO.,
IV. Odpowiedzialną za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO

SŁOWNICZEK:
Polityka – oznacza niniejszą Politykę prywatności , o ile co innego nie wynika z treści;

RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1);

Dane – oznacza dane osobowe, o ile co innego nie wynika z treści;

Dane szczególnych kategorii – oznacz dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;

Osoba – oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika z treści;

Podmiot przetwarzający – oznacza organizację lub osobę, której Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO powierzyła przetwarzanie danych osobowych;

Eksport danych – oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

RCPD – Oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych;

ZASADY OGÓLNE
1. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych w Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO…
1.1. Legalność – Łukasz Zontek SFEO. zapewnia dbałość o ochronę prywatności i przetwarzania danych zgodnie z przepisami prawa;
1.2. Bezpieczeństwo – Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO… zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując na bieżąco działania w tym przedmiocie;
1.3. Rozliczalność – Łukasz Zontek SFEO…. dokumentuje, w jaki sposób spełnia obowiązki, celem wykazania zgodności działań z prawem;
1.4. Prawa jednostki – Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO.. umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
2. Łukasz Zontek SFEO. przetwarza dane osobowe uwzględniając następujące zasady:
2.1. rzetelności;
2.2. legalizmu;
2.3. minimalizacji;
2.4. transparentności;
2.5. adekwatności;
2.6. prawidłowości;
2.7. czasowości;
2.8. bezpieczeństwa.
3. System ochrony danych osobowych w Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO składa sie z poniższych elementów:
3.1. Inwentaryzacja danych – Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO dokonuje identyfikacji danych osobowych w Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych, w tym:
3.1.1.1. przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii;
3.1.1.2. przypadków przetwarzania danych niezidentyfikowanych;
3.1.1.3. profilowania;
3.1.1.4. współadministrowania danymi.
3.2. Rejestr – Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO.. opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO…
3.3. Podstawy prawne – Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO.. zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
3.3.1.1. utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość;
3.3.1.2. inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Łukasz Zontek SFEO.. przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO
3.4. Obsługa praw jednostek – Łukasz Zontek SFEO.. spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym w szczególności:
3.4.1.1. obowiązki informacyjne – Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO.. przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji obowiązków;
3.4.1.2. obsługa żądań – Łukasz Zontek SFEO… zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO (oraz odpowiednio dokumentowane);
3.4.1.3. możliwość wykonania żądań – Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO… weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających;
3.4.1.4. zawiadamianie o naruszeniach – Łukasz Zontek SFEO… stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych osobowych
3.5. Minimalizacja – Łukasz Zontek SFEO…. posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją
3.6. Bezpieczeństwo- Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
3.6.1.1. przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
3.6.1.2. przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
3.6.1.3. dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
3.6.1.4. posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
3.6.1.5. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych.
4. Dane szczególnych kategorii – Łukasz Zontek SFEO identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane szczególnych kategorii oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania takich danych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO. postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.
5. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych
5.1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności;
5.2. Łukasz Zontek SFEO…. prowadzi RCPD w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe;
5.3. RCPD jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Łukasz Zontek SFEO…. rozliczenie większości obowiązków ochrony danych;
5.4. W RCPD dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Łukasz Zontek SFEO… uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO odnotowuje co najmniej: nazwę czynności; cel przetwarzania; opis kategorii osób; opis kategorii danych; podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Agencji, jeśli podstawą jest uzasadniony interes; sposób zbierania danych; opis kategorii odbiorców danych; informację o przekazaniu poza EU/EOG; ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
6. Podstawy przetwarzania.
6.1. Łukasz Zontek SFEO dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
6.2. Łukasz Zontek SFEO wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności;
7. Sposób Obsługi Praw Jednostki i Obowiązków Informatycznych.
7.1. Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO dba o czytelność przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza;
7.2. Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO. ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym w szczególności: zamieszczenie na stronie internetowej Łukasz Zontek SFEO. informacji lub odwołań do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w Łukasz Zontek SFEO..,w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu z Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO.w tym celu;
7.3. Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO. dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób;
7.4. Łukasz Zontek SFEO.. wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych;
7.5. W celu realizacji praw jednostki Łukasz Zontek SFEOzapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Łukasz Zontek SFEO…., zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany;
7.6. Łukasz Zontek SFEO… dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób;
8. Obowiązki Informacyjne.
8.1. Łukasz Zontek SFEO… określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych;
8.2. Łukasz Zontek SFEO informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby;
8.3. Łukasz Zontek SFEO.. informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby;
8.4. Łukasz Zontek SFEO.. informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej;
8.5. Łukasz Zontek SFEO.. określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe;
8.6. Łukasz Zontek SFEO. informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych;
8.7. Łukasz Zontek SFEO.. informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania;
8.8. Łukasz Zontek SFEO informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (za wyjątkiem, gdy będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe);
8.9. AŁukasz Zontek SFEO..gencja informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą;
8.10. Łukasz Zontek SFEO bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych , jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
9. Żądania.
9.1. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Łukasz Zontek SFEO. wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej widomości o tym, że wykonywanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób, Łukasz Zontek SFEO… może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu;
9.2. Łukasz Zontek SFEO.. informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw;
9.3. Łukasz Zontek SFEO.. informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych;
9.4. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Łukasz Zontek SFEO.. informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych;
9.5. Łukasz Zontek SFEO…. dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Łukasz Zontek SFEO… ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Łukasz Zontek SFEO… informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby;
9.6. Łukasz Zontek SFEO.. uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Łukasz Zontek SFEO.. ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych. Łukasz Zontek SFEO. może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Łukasz Zontek SFEO…procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne;
9.7. Na żądanie osoby, Łukasz Zontek SFEO.usuwa dane, gdy:
9.7.1.1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach;
9.7.1.2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
9.7.1.3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych;
9.7.1.4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
9.7.1.5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego;
9.7.2. Łukasz Zontek SFEO. określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
9.7.3. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Łukasz Zontek SFEO Łukasz Zontek SFEO..podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
9.7.4. W przypadku usunięcia danych Łukasz Zontek SFEO informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
9.8. Łukasz Zontek SFEO dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
9.8.1.1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na czas pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;
9.8.1.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
9.8.1.3. Łukasz Zontek SFEO. nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
9.8.1.4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególna sytuację – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Łukasz Zontek SFEO.. zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
9.8.2. W trakcie ograniczenia przetwarzania Łukasz Zontek SFEO przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich, bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
9.8.3. Łukasz Zontek SFEO.informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
9.8.4. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Łukasz Zontek SFEO informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby;
9.9. Na żądanie osoby Łukasz Zontek SFEO.. wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli e to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Łukasz Zontek SFEO, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych Łukasz Zontek SFEO..;
9.10. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacjąę sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Łukasz Zontek SFEO. w oparciu o uzasadniony interes Łukasz Zontek SFEO… lub o powierzone AgencjiŁukasz Zontek SFEO.. zadanie w interesie publicznym, Łukasz Zontek SFEO..uwzględni sprzeciw , o ile nie zachodzą po stronie Łukasz Zontek SFEO ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń;
10. Łukasz Zontek SFEO. dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: adekwatności danych do celów; dostępu do danych; czasu przechowywania danych;
10.1. Łukasz Zontek SFEO… zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO;
10.2. Łukasz Zontek SFEO.. dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok;
10.3. Łukasz Zontek SFEO. przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą;
10.4. Łukasz Zontek SFEO.. stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne, fizyczne oraz logiczne;
10.5. Łukasz Zontek SFEO… wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Łukasz Zontek SFEOŁukasz Zontek SFEO.. w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze;
11. Łukasz Zontek SFEO… zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Łukasz Zontek SFEO
11.1. Łukasz Zontek SFEOAgencja dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowym tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka, ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie;
11.2. Łukasz Zontek SFEO…. stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych osobowych
11.3. Łukasz Zontek SFEO…Agencja stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia zdarzenia.
12. Łukasz Zontek SFEO… posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Łukasz Zontek SFEO.opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Łukasz Zontek SFEO..
13. Łukasz Zontek SFEO. zarządza zmianą mającą wpływa na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji przetwarzania.
14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Comments are closed.