Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną sfeosem.com prowadzący działalność gospodarczą Łukasz Zontek SFEO uchwala niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (dalej: Regulamin) i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
2. Regulamin poniższy określa przede wszystkim rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Usługi) przez Łukasz Zontek za pośrednictwem serwisu www. Www sfeosem.com (dalej: Serwis), w tym w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie ww. usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, oświadcza, iż akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
II. SŁOWNICZEK
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Usługodawca – Łukasz Zontek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Zontek SFEO wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 6521706987 adres: Dąbrowskiego 22/306, 40-032 Katowice
2. Serwis – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych zarządzanych przez Usługodawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępny na domenie internetowej: www.sfeosem.com
3. Konsument – każda osoba fizyczna zgodnie z definicją konsumenta zawartą w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
4. Klient – Użytkownik, który zawarł w ramach Serwisu Umowę o Świadczenie usług drogą elektroniczną;
5. Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;
6. Usługi – usługi świadczone przez usługodawcę, o których mowa w pkt III ust. 1-2 niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin – niniejszy dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
III. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ
1. Usługodawca świadczy usługę polegająca na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną całości lub części zasobów wedle wyboru Użytkownika Serwisu www. ……….
2. Usługi są świadczone przy pomocy Serwisu www.sfeosem.com
3. W skład zasobów Serwisu wchodzą: wykup pakietów na poczet korzystania z narzędzia (25 / 150 / 10 10 / zł netto).
4. Dostęp do zasobów Serwisu świadczony jest na czas określony – 30 od daty zakupu lub nieokreślony, podany w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przed zakupem Usługi.
IV. ZASADY ZAKUPU USŁUG
1. Użytkownik może dokonać zakupu poprzez wybór danego pakietu z poziomu odpowiedniej zakładki Serwisu. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów dostępu do zasobów Serwisu w różnych cenach.
2. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Zamów”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę rejestracji płatności.
3. Na stronie rejestracji płatności, zalogowany Użytkownik powinien wypełnić formularz, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę”.
4. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu tpay.com, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości).
5. Dostępne metody płatności to tpay.
6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi dostępu do określonej części płatnych zasobów Serwisu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
7. Do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się potwierdzenie prawidłowego przebiegu transakcji oraz rachunek.
V. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową oraz Cookies. Wspierane są najnowsze stabilne wydania przeglądarek. Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu w przypadku korzystania z nieaktualnej wersji przeglądarki.
2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne.
3. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także podejmowania działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.
4. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego hasła, wykorzystywanego do logowania w Serwisie.
5. Zakazana jest sprzedaż bądź nieodpłatne przekazanie przez Użytkownika dostępu do konta bądź płatnej części zasobów Serwisu osobom trzecim. Takie zachowanie:
stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu
b) może skutkować zablokowaniem dostępu do płatnej części Serwisu, według uznania Usługodawcy.
6. Usługodawca, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
7. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać z Serwisu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
8. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Użytkownika, logo Serwisu oraz elementów graficznych Serwisu oraz układu i kompozycji Serwisu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.sfeosem.com przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Serwisu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
9. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą:
telefonicznie – pod numerem telefonu: 794129377
b) drogą elektroniczną– pod adresem email: support@sfeosem.com
VI. REJESTRACJA W SERWISIE www. Www.sfeosem.com
1. Rejestracja w Serwisie wymaga spełnienia następujących warunków:
poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu, podania danych osobowych, adresu email oraz hasła,
b) akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności,
c) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz do realizacji Usługi zawartej przez Klienta.
2. Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne z wyjątkiem treści dodatkowych, których aktywacja wymaga uiszczenia odpowiedniej opłaty.
3. Zapoznanie się z warunkami świadczenia usług przez Usługodawcę nie wymaga rejestracji.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Serwisie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Serwisie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Klienta).
5. Po zarejestrowaniu się w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.
7. Z chwilą rejestracji w Serwisie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Serwisu w związku z zawieranymi Umowami..
VII. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Jeśli w toku zakupu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Usługi w postaci dostępu do określonej części zasobów Serwisu oraz treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
3. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Usługobiorcy maja prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
2. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.sfeosem.com , korespondencyjny Usługodawcy Łukasz Zontek SFEO Dąbrowskiego 22/306, 40-032 Katowice, lub pocztą elektroniczną na adres: support@sfeosem.com
3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
oznaczenie Użytkownika, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email;
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
4. Usługodawca wciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.
5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
IX. ZAKŁÓCENIA W DZIAŁANIU SERWISU
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Serwisu. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie Regulamin korzystania z serwisu internetowego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie o prawach konsumentów.
3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 19.02.2019 r.

Comments are closed.